Ο Χρηστος Μελετης νεος Αντιδημαρχος Καθαριοτητας στον Δημο Κορινθιων

Εξελιξεις στην Δημοτικη αρχη Κορινθιων…

Τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας  Χρήστο Μελέτη όρισε νέο Αντιδήμαρχο Καθαριότητας
ο Δήμαρχος Κορινθίων Αλέξανδρος Πνευματικός στην Θέση του παραιτηθέντος Αντιδημάρχου Παναγιώτη Δράκου.Ο κος Δρακος εθεσε την παραιτηση του την περασμενη Δευτερα.

Η αποφαση του Δημαρχου στο Διαυγεια:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Κόρινθος, 25 Απριλίου 2018.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Αριθμ. Πρωτ.:
13526
Ταχ. Διεύθ.: Κολιάτσου 32.
Τ. Κ.: 20131 Κόρινθος.
Τηλ.: 27413 61000
F
ax
: 27413 61057
Θέμα:
«Ορισμός Αντιδημάρχου Καθαριότητας».
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο Δήμαρχος Κορινθίων,
έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Απο
κεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρα 58, 59, 92, 93 και 282.
2. Τον ν. 4051/2012 (ΦΕΚ 40/Α/ 29.02.2012), «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες
επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/12», άρθρο 3.
3. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 256/Α/31.12.2012), «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων
θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης
και του Υπουργού Επικρατείας», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4147/2013 (ΦΕΚ
98/Α/26.04.2013).
4. Την υπ’ αριθμ. 13526/23-04-2018 δήλωση παραίτησης του Αντιδημάρχου Καθαριότητας κου
Παναγιώτη Δράκου του Γεωργίου, από τα καθήκοντα του Αντιδημάρχου.
Αποφασίζει:
1. Αποδέχεται την παραίτηση του κ. Παναγιώτη Δράκου του Γεωργίου από τα καθήκοντα του Αντι
δημάρχου Καθαριότητας.
2. Ορίζει Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του Δήμου Κορινθίων τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψη
φίας κ. Χρήστο Μελέτη του Ιωάννη.
3. Ορίζει τη θητεία του Αντιδημάρχου από 25-04-2018 έως 31-08-2019.
4. Μεταβιβάζει στον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Μελέτη του Ιωάννη την άσκηση των αρμοδιοτήτων
που περιγράφονται στο άρθρο 75 § Ι περ. β υποπερ.4, 5 του ν. 3463/2006 καθώς επίσης στο άρθρο
94 § 1 περ. 25, 26 § 2 περ. 25 του ν. 3852/2010.
5.
Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος θα λαμβάνει αντιμισθία.
6. Κατ
ά τη διάρκεια της θητείας του ο Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος
Μελέτης του Ιωάννη
δεν μπορεί
να εκλεγεί μέλος του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.
7.
Ο Αντιδήμαρχος θα υπογράφει έγγραφα και πράξεις που αναφέρονται στην άσκηση των καθ ́
ύλην αρμοδιοτήτων που του μεταβιβάζονται. Τα ανωτέρω έγγραφα και πράξεις
θα κοινοποιούνται
στο Γραφείο Δημάρχου
και η υπογραφή τους θα φέρει τον ακόλουθο τύπο:
Ο Αντιδήμαρχος.
Χρήστος Μελέτης
8. Μεταβιβάζει στον ανωτέρω τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Τενέας του Δήμου Κοριν
θίων, όπως περιγράφονται στο άρθρο 59 § 4 του ν. 3852/2010.
9. Καταργείται κάθε προηγούμενη απόφαση του Δημάρχου κατά το μέρος που αντίκειται στις ρυθ
μίσεις της παρούσας ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που διέπονται από αυτήν.
10.
Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα του Νομού Κορινθίας και να αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα του Δήμου Κορινθίων.
Ο Δήμαρχος
Αλέξανδρος Πνευματικός
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
Αποδέκτες προς ενέργεια:
1. Αντιδήμαρχος, κ. Χρήστος Μελέτης.
2. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. Τμήμα Μισθοδοσίας.
Αποδέκτες προς κοινοποίηση:
1.
Γραφείο Δημάρχου.
2.
Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Παναγιώτης Δράκος.
3.
Γενικός Γραμματέας, κ. Παναγιώτης Λούμπας.
4.
Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης, κα. Χρυσούλα Ξύδη
5.
Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΚΕΠ, κα. Ελένη Παπαθανασίου.
6.
Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, κα. Μαρία Πίτσα.
7.
Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τοπικής Ανάπτυξης , κα. Γαρυφαλιά Χριστοπούλου.
8.
Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, κ. Ιωάννης Καραϊσκος.
9.
Προϊστάμενος Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, κ. Ιωάννης Τσολάκης.
10.
Προϊσταμένη Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, κα Ουρανία Σούκουλη.
Εσωτερική Διανομή:
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών. Τμήμα Αιρετών Οργάνων.
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών. Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων.

korinthiatv

WWW.KORINTHIATV.GR ΤΟ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

You May Also Like

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

SuperWebTricks Loading...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com